KJØPSBETINGELSER OG RETUR / TERMS OF PURCHASE AND RETURNS FOR SHAPKA AS

Faktura- og returadresse / Invoice and return address:
Kristinelundveien 16 F
0268 Oslo, Norway

Husk å merke med ditt navn / Remember to mark the return with your name

Kundeservice / customer sevice: shapka.bb@gmail.com

GENERELT / GENERAL
Ved kjøp i nettbutikken aksepterer du disse vilkårene. Vilkårene gjelder for privatkunder i nettbutikken og det er en betingelse at du er over 18 år (mindreårige må ha foresattes godkjenning).

By purchasing in the online store, you accept these terms. The terms apply to private customers in the online store and it is a condition that you are over 18 years old (minors must have parental approval).

PRISER / PRICES
Prisene er i norske kroner (NOK) og inklusive merverdiavgift. Det vil gå tydelig frem i kjøpsprosessen hva som er moms og eventuelt andre avgifter. Vi tar forbehold om skrivefeil.

The prices are in Norwegian kroner (NOK) and include VAT.  It will be clearly stated in the purchasing process what is VAT and any other taxes. We reserve the right to make typos.

BETALING / PAYMENT
Betaling er i Norske kroner (NOK). Tilgjengelige betalingsalternativer via WorldLine er Kortbetaling, Delbetaling, Faktura og VIPPS. Betalingen blir trukket når bestillingen sendes. Vær oppmerksom på at vi ikke kan akseptere gavekort, varekort, kontanter eller sjekker som betaling i nettbutikken.

Payment is in Norwegian Kroner (NOK). Available payment options via WorldLine are Card Payment, Partial Payment, Invoice and VIPPS (only in Norway). Payment will be deducted when the order is shipped. Please note that we cannot accept gift cards, commodity cards, cash or checks as payment in the online store.

MOTTAK AV PRODUKTENE / RECEIPT OF THE PRODUCTS
Etter at du har mottatt pakken/produktene, må du så snart du har anledning og innen rimelig tid, undersøke om du har fått det du faktisk har bestilt, om produktene er blitt skadet under transport, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Ta kontakt med oss hvis noe er galt, og vi vil finne den beste løsningen!

After you have received the package and the products, you must as soon as you have the opportunity and within a reasonable time, check whether you have received what you have actually ordered, whether the products have been damaged during transport, or whether the products are otherwise defective or missing. Contact us if something is wrong and we will find the best solution!

GARANTI OG REKLAMASJON / WARRANTY AND RETURNS
Dersom en vare har feil eller mangler kan du enten kreve omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet i henhold til Forbrukerkjøpsloven.  Varene skal leveres/sendes innen 14 dager etter at du har meldt fra. For å kunne gjøre en mangel gjeldende må vi få beskjed i rimelig tid senest 14 dager etter mottak av varen. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om Forbrukerkjøp (Forbrukerkjøpsloven). Ved eventuelle tvister følger Shapka AS Forbrukertvistutvalgets avgjørelser. Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven. Shapka AS kan alltid forlange at kjøpet heves, fremfor feilretting eller relevering. Feilen må foreligge når du får produktene i din besittelse. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten og reklamasjonsretten er på 2 år.

If an item is faulty or defect, you can either ask for a new product, a price reduction or cancellation of the purchase in accordance with the Consumer Purchases Act. The items must be delivered / sent within 14 days after you have reported the defect. In order to be able to claim a defect, we must be notified within a reasonable time, no later than 14 days after receipt of the item. The rules of complaints can be found in the Consumer Purchases Act. In the event of any disputes, Shapka AS follows the Consumer Disputes Committee’s decisions. Our guarantees do not imply any restrictions in the complaint period for goods under the Consumer Purchase Act. Shapka AS can always demand that the purchase be cancelled. The defect must be present when you get the products in your possession. The right to complain is 2 years in addition to the right of withdrawal.

ANGRERETT / RIGHT OF WITHDRAWAL
Angrerettloven gir deg rett til å angre kjøpet ditt. Jmf Angrerettloven 21. Angreretten gjelder for nesten alle varer (utenom frakt og gebyrer).  Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen kontakter oss på e-post shapka.bb@gmail.com, og gir beskjed om at du ønsker å benytte deg av angreretten. Returadresse ser du øverst på denne siden. For at angreretten skal gjelde, må produktet være i den stand du mottok det. Returforsendelse må betales av kunde. Du har ansvaret for at produktet er forsvarlig pakket for returtransport. Om deler av en bestilling blir returnert, refunderes prisen på produktene som dette gjelder. Refusjonen skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet i retur.
Har du spørsmål om angrerettloven, kjøpsloven eller andre regler, ta kontakt med Forbrukerrådet.

The Right of Withdrawal Act gives you the right to cancel your purchase. Cf. The Right of Withdrawal Act 21. The right of withdrawal applies to almost all goods (except shipping and fees). The right of withdrawal presupposes that you contact us by e-mail shapka.bb@gmail.com no later than 14 days after you receive the delivery, and inform us that you wish to exercise the right of withdrawal. You will see the return address at the top of this page. For the right of withdrawal to apply, the product must be in the condition in which you received it. Return shipping must be paid by the customer. You are responsible for ensuring that the product is properly packaged for return shipment. If parts of an order are returned, the price of the products to which this applies will be refunded. The refund will take place within fourteen days after we receive the product in return. If you have questions about the Right of Withdrawal Act, the Purchase Act or other rules, please contact the Consumer Council.

SKADE PÅ PRODUKTER / DAMAGED GOODS
Shapka AS sørger for at alle produktene blir nøye kontrollert og kvalitetssikret før de blir sendt til våre kunder. Kunden er alltid ansvarlig for å inspisere varene ved mottak. Hvis varen har mangler, eller varer mangler, kan du kreve en ny levering innen 14 dager år fra mottagelsesdato. Feilen må ha eksistert da produktene kom i din besittelse. Kunden skal varsle Shapka AS skriftlig innen 10 DAGER etter å ha mottatt varene. Kravet kan gjøres til e-post shapka.bb@gmail.com. Vennligst inkluder bestillingsreferansen i emnelinjen.
Hvis den skadde varen fulgte en ordre som inneholder andre kjøpte varer, vil ikke kostnaden for den originale leveringen bli tilbakebetalt. Vi returnerer pengene dine så snart som mulig. Lagre alltid kvitteringen. Midlene vil bli returnert til kontoen din i henhold til den opprinnelige betalingsmåten.

Shapka AS ensures that all products are carefully checked and quality assured before they are sent to our customers. The customer is always responsible for inspecting the goods upon receipt. If the item is defective, or items are missing, you can demand a new delivery within 14 days of receipt. The defect must be present at the time of receipt of the product. The customer must notify Shapka AS in writing within 10 DAYS after receiving the goods. The request can be made by email to shapka.bb@gmail.com. Please include your order reference number in the subject line. If the damaged item is part of an order containing other purchased items, the cost of the original delivery will not be refunded. We will return your money as soon as possible. Always save the receipt. The funds will be returned to your account according to the original payment method.

FRAKT / FREIGHT
Når bestillingen er fullført, mottatt og akseptert, bretter vi opp ermene og går i gang på vårt lager i Norge. Vi tar sikte på å sende innen 1 til 3 virkedager hvis varen er på lager. Hvis det du bestilte ikke er på lager i Norge, vil vi selvfølgelig kontakte deg så snart som mulig for å finne den beste løsningen for deg. Er varen på restordre og må produseres, vil vi etterstrebe at dette skjer så raskt som mulig. Vi gjør oppmerksom på at produksjon også er på frivillig basis og kan ta noe tid før varen blir levert.
For bestillinger som legges inn i helger eller på helligdager, vil ordren behandles neste virkedag. Helligdager og høytider kan endre leveringsfristen. Vi benytter Posten for frakt.

When the order is completed, received and accepted, we roll up our sleeves and start at our warehouse in Norway. We aim to ship within 1 to 3 business days if the item is in stock. If what you ordered is not in stock in Norway, we will of course contact you as soon as possible to find the best solution for you. If the product is on backorder and have to be produced, we will strive to have the product ready as soon as possible. However, keep in mind that production also is on a purely voluntary basis and it may take some time before the product is finished.
For orders placed on weekends or public holidays, orders will begin processing the next business day. Holidays may change the delivery deadline. We use Posten as our shipping suppliers.

Shipping is nok 70,- incl. VAT per order, and free shipping over nok 4,200 incl. VAT.

Frakt er nok 70,- kr inkl mva per ordre, og fraktfritt over nok 4200,- inkl. mva.

Varene sendes fra / shipping from:
Shapka AS
Kristinelundveien 16 F
0268 Oslo, Norway

PERSONVERNERKLÆRING FOR SHAPKA AS

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en fysisk enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer eller e-postadresse.

Hva slags opplysninger samler vi inn?

Vi samler inn navn, faktura- og leveringsadresse, telefonnummer, e-postadresse, betalingsinformasjon, personnummer, IP adresse og data fra informasjonskapsler (cookies).

Hva bruker vi de personlige opplysningene dine til?

Vi vil oppbevare opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å utføre tjenestene ovenfor, eller så lenge loven pålegger oss å beholde dem. Etter dette vil personopplysningene dine slettes.

Shapka AS selger, bytter eller videreformidler ikke personopplysninger til tredjepart.

TERMS OF PRIVACY FOR SHAPKA AS

What is personal information?

Personal information is information that can be linked to an individual. This can be, for example, name, place of residence, telephone number or e-mail address.

What kind of information do we collect?

We collect name, invoice and delivery address, telephone number, e-mail address, payment information, social security number, IP address and data from cookies.

What do we use your personal information for?

We will retain your information for as long as it is necessary to perform the above services, or as long as the law requires us to retain them. After this, your personal information will be deleted.

Shapka AS does not sell, exchange or pass on personal information to third parties.